Alipaşa Mah. Çevik Sk. No:1 D:4 Çorlu/Tekirdağ

MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETİMİ;

Muhasebe mesleği şirketler açısından oldukça önemlilik arz eden bir departmandır. Günümüz rekabet dünyasında şirketlerin finansal tablo raporlanması ve mali politikalarının en hassas detaylarıyla tasniflendirilmesi çok kritik öneme sahiptir.

SMM Mali Müşavirlik geniş bir sektör yelpazesinde hizmet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, yeni kurulma aşamasında ve şirketlerini büyütme kararında olan kuruculara, bilgi ve tecrübesiyle hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetiminde;

 • Muhasebe evraklarının düzenli ve zamanlı olarak kayıtlara işlenmesi,
 • Muhasebe personelinin iç düzen ve takibinin sağlanması;
 • Zamanlı ve doğru finansal raporlama sağlanması;
 • Şirketlerin şubeleşmesi, iç ağlarının düzenli akış sağlayabilmesi için daha fazla odaklanma sağlanması;
 • Şirketlerin Vergi Uyumunun sağlanması;
 • Finansal tabloların doğru yorumlanarak şirketlerin finansmanı açısından Ticari Alacak ve Ticari Borçlarının ödeme ve takibinin yönetimi;
 • Şirketlerde önem arz eden cari hesap mutabakatları ve FORM BA/ FORM BS mutabakatlarının düzenli olarak sağlanması;
 • Kanuni defterlerin Muhasebe Tebliğine göre tutulmasının ve düzenin sağlanması;
 • Şirketlerde yine önem arz eden Tek Düzen Hesap planının tebliğin esaslarına göre düzenlenmesi ve işletilmesinin sağlanması;
 • Dönem sonu kayıtlarının banka bakiyelerinin mutabakatları ve bankalarla şirketlerin uyumunun sağlanması;
 • Gerekli verilmesi gereken aylık veya 3 (üç) aylık olan beyannamelerin muhasebe mesleğinin temel kanunu olan Vergi Usul Kanununa göre hazırlanması ve kuruculara beyannamelerle ilgili zamanında veri akışının sağlanması;

 

 

BORDROLAMA HİZMETLERİ;

Yasal düzenlemelerle sürekli değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek suretiyle şirketlerin bordro işlemlerinin yük fazlalığını alarak, küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki karmaşıklığın giderilmesi önemlilik arz etmektedir.

SMM Mali Müşavirlik olarak şirketlerin en önemli amacı; büyüme üzerine odaklanmanız için doğru ve güvenilir bir şekilde bordro hizmetlerinin yapılması, şirket politikalarına uyarak ücret gizliliğinin en maksimum düzeyde sağlanması ve bu suretle personel motivasyonu göz önünde bulundurularak hizmetlerimizin sunulması en önemli politikalarımızın başında gelmektedir.

Bordrolama hizmet sürecimiz;

 • Bordrolama hizmetlerinin şirketlerden alınan bilgilere göre net ücret, kesinti, vergi maliyetlerinin hesaplanması ve gerekli listelerin hazırlanması;
 • Bordrolama hizmetlerinde kurucu ortaklarla SGK üzerinden işveren maliyetlerinin şirketlere göre değerlendirilerek yön verilmesi;
 • Hazırlanan ücret bordrolarının ve pusulalarının bordro sahiplerine iletilmesi ve resmiyete dönüştürülmesi;
 • İşe giriş ve işten ayrılış evraklarının hazırlanması ve gerekli evraklarının düzenlenmesi ve iletilmesi;
 • İşten ayrılış bildirgelerinde yasal düzenlemelere uygun olarak şirket yetkililerinin bilgi ve onayı alınarak her türlü tazminat, ücret hesaplamalarının yapılması ve iletilmesi;
 • Özlük dosyalarının hazırlanması ve diğer çalışma bilgilerinin hazırlanması, şirket yetkililerinin onayı alınarak ofisimizde veya yerlerinde muhafaza edilmesi;
 • Şirket yetkililerinden alınan bilgiler ışığında Yıllık izin takibi ve izin defterlerinin tutulması;
 • Zorunlu BES kapsamı işlemlerinin işverenlere ve muhasebe personeline anlatılması ve yön verilmesi;
 • Resmi dairelere verilmesi gereken bilgi ve evrakların hazırlanması, teslimi ve takibinin yapılması;
 • Şirketlere iş yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,

 

 

FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ;

Muhasebe mesleğinin en önemli temel taşlarından biri olan Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer tablolar iş sahiplerinin ve yöneticilerin sıklıkla karşılaştığı zorluktur. Şirketlerin finansmanı açısından mali tablolar ve raporlar bankalar ekseninde önemli bir yol haritasıdır.

SMM Mali Müşavirlik olarak finansal raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olarak zamanında hazırlanması için yeterli donanıma sahip ekibi ile finansal raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Finansal raporlama hizmetimizdeki süreç;

 • SMM Mali Müşavirlik tarafından şirketinize atanan mali müşavirimizin gözetimi altında muhasebe kayıtlarının standartlara uyarak muhasebe sistemine işlenmesi veya işletilmesi;
 • Şirket yetkililerinin takvimine uyarak (haftalık veya günlük) kanuni defterlerin yorumlanarak kuruculara anlatılması;
 • Şirket faaliyet alanlarına göre giderlerin yapısal olarak ayrılması;
 • Finansman giderlerinin tahmini olarak şirket yetkilileri ile paylaşılması;
 • Satışlardan Etkilenen ve Etkilenmeyen Bilanço Kalemlerin ayrılması;
 • AR-GE giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderlerinin ayrılması;
 • Şirketlerin satışlarının tahmin edilmesi ve diğer dönemlerde satışların tahmin edilmesi;
 • Öz kaynakların değerlendirilmesi ve yorumlanması;
 • Mali tabloların analizi ve yorumlanması;
 • Mali tabloların kullanım alanlarının yapılması;

 

 

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ;

Günümüz şirketlerinde genellikle iç kontrol sisteminin düzenli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. İç kontrolün düzenli takibi şirket yetkililerinin suistimale uğramamaları açısından şirketlere büyük ışık tutan yol haritasıdır. Bu aşamada şirket yetkililerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru “şirketimizi iyi niyetten nasıl koruyabiliriz?” olacaktır. Suistimallerin araştırılması yakın gelecekte başka sorunların önlenmesinde en etkin kaynak; iç kontrol sisteminin yenilikçi sistemlerle kurulması ve yönetilmesidir. Suistimal vakalarının etkin önlemlerle alınması, tüm çalışanlara önemli mesajlar verilerek gelecekte olabilecek ihtimalleri önlemekte caydırıcı kaynakların başında gelmektedir.

SMM Mali Müşavirlik ekibi olarak uzmanlaşmış ekibimizle şirket yöneticilerine kapsamlı inceleme, önleme ve şirketlerin büyümesi aşamasında hizmetlerimizi sunmaktayız.

İç Kontrol hizmetimizdeki süreç;

 • Muhasebe kontrolü ile işletme varlıklarının korunması;
 • Muhasebe kontrolü ile yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi;
 • Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması;
 • Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması;
 • Mevcut varlıkların belirli sorumluluk kayıtları ile karşılaştırılması, herhangi bir fark belirlendiğinde gerekli soruşturmaların yapılması;
 • Varlıkların ve belgelerin erişimi aşamasında yetkili personellerin sınıflandırılması;
 • Muhasebe işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak şekilde kaydedilmesinin sağlanması;

 

 

KDV İADE HİZMETLERİ;

Türkiye’de yapılan mal ve hizmetler 3065 Sayılı KDV Kanunu gereği Katma Değer Vergisine tabidir. Katma Değer Kanununa göre mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi kapsamındaki teslimler, deniz ve hava taşımacılığındaki teslimler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerinin teslimleri, kapsamındaki işlemler ve kanunda belirtilen diğer teslimler Türkiye’de ödenmiş olan KDV’den dolayı yapılan incelemeler sonrasında mükelleflere iade Vergi, SGK ve diğer kamu kurum borçlarından mahsup edilmek veya nakit alınmak suretiyle iade edilmektedir.

SMM Mali Müşavirlik ekibi olarak şirketlerin finansmanı açısından önemlilik arz eden KDV İade sürecinde hizmetlerimizi sunmaktayız.

KDV İade Hizmet sürecimiz;

 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
 • Nakden veya mahsuben iade işlemleri aşamasında raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması.
 • KDV iade tutarlarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi.
 • KDV İade sürecinde Risk analiz raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi;
 • Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla, iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin eğitimlerin verilmesi.